لباس های بسیار زیبا با طرح پیراهن علی کریمی در  پرسپولیس