این اسباب بازی دارای چند اسلحه و به صورت لگو قابل جدا شدن می باشد

ارتفاع حدودی آن نیز یازده سانتیمتر می باشد