این اسباب بازی به صورت لگو و قابل جدا شدن می باشد

دارای چندین اسلحه

ارتفاع حدودی اسباب بازی انتقام جویان هالک یازده سانتیمتر می باشد